Algemene voorwaarden

 / Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor linspiration.nl, door Lindi Melse, gevestigd in Culemborg, Nederland. KVK: 74971255 en BTW nummer: NL206850438B02.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten die worden verkocht op linspiraiton.nl
1.2 Door de betaling te voldoen geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lindi Melse erkend.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats nadat de betaling is voldaan.
2.2 Eens per week worden de bestellingen verzonden op zaterdag.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4 De producten worden als brievenbuspakje of pakket verzonden en niet op naam aangeboden, tenzij hier schriftelijk speciaal om is gevraagd.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.

4. Zichttermijn
4.1 Er is een zichttermijn van 14 dagen, voor retourneren zie 5.

5. Retourneren
5.1 Mocht de klant een artikel willen retourneren dan moet de klant binnen 14 dagen na aankoopdatum contact opnemen via info@linspiration.nl.
5.2 De retourkosten zijn voor de klant.

6. Garantie
6.1 Lindi Melse garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
6.2 Lindi Melse is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer.

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lindi Melse, deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden en 7 jaar bewaard worden conform de regels van de belastingdienst Nederland.
6.2 Voor meer informatie zie de privacyverklaring.

7. Aanbiedingen
7.1 Mondelinge toezeggingen verbinden Lindi Melse slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.2 Aanbiedingen van Lindi Melse gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.3 Aanbiedingen van Lindi Melse kunnen niet na plaatsen van bestelling en/of ontvangst van product nog worden toegepast.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Lindi Melse en een klant komt tot stand nadat de factuur is opgemaakt en betaald.
8.2 Lindi Melse behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. Afbeeldingen
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, graphic’s, tekeningen etc. zijn van Lindi Melse.

10. Overmacht
10.1 Lindi Melse is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het internet, de elektriciteit, in e-mail verkeer, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Lindi Melse behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lindi Melse gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Lindi Melse bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.