Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf 01-01-2015

Algemene Voorwaarden van Lindi Melse gevestigd te Ruette, België.
Ingeschreven bij het handelsregister: BE 0505774133

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de product(en) op maat die in opdracht door een particulier of zakelijke klant worden besteld.
1.2 Door de betaling te voldoen geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lindi Melse erkend.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats nadat de betaling is voldaan, dan gaat de levertijd van  2 á 3 weken in.
2.2 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.3 De product(en) op maat worden als brievenbus post verzonden en niet als pakket of op naam worden aangeboden, tenzij hier schriftelijk speciaal om is gevraagd.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s. Echter is Lindi Melse als Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Hierdoor is de Btw niet toepasselijk op de factuur.

4. Zichttermijn
4.1 Nadat er door de klant akkoord is gegaan met de foto van de product(en) op maat heeft de koper geen recht meer om te retourneren of het aankoopbedrag terug te krijgen. Ook niet als de klant de product(en) op maat thuis ontvangt en deze niet naar smaak blijkt te zijn.
4.2 Uitgezonderd als de product(en) op maat tijdens transport beschadigt is geraakt. Zie 5.3.

5. Garantie
5.1 Lindi Melse garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
5.2 Lindi Melse is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de product(en) op maat.
5.3 De klant is verplicht de geleverde product(en) op maat bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de product(en) op maat beschadigd is geraakt tijdens transport, dient de klant deze gebreken binnen 7 werkdagen schriftelijk en met een foto als bewijs te melden aan Lindi Melse. Indien de klacht door Lindi Melse gegrond word bevonden, zal Lindi Melse naar haar inziens met de klant een schriftelijke regeling treffen. Iedere aansprakelijkheid van Lindi Melse voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Lindi Melse.

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lindi Melse, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lindi Melse, deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
6.2 Lindi Melse respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7. Aanbiedingen
7.1 Mondelinge toezeggingen verbinden Lindi Melse slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.2 Aanbiedingen van Lindi Melse gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.3 Aanbiedingen van Lindi Melse kunnen niet na plaatsen van bestelling en/of ontvangst van product nog worden toegepast.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Lindi Melse en een klant komt tot stand nadat de factuur is opgemaakt en betaald.
8.2 Lindi Melse behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. Afbeeldingen
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. zijn van Lindi Melse.
9.2 Afbeeldingen aangeleverd door de klant, blijven van de klant. Maar de klant geeft toestemming aan Lindi Melse om stempel met afbeelding in portfolio op te nemen.

10. Overmacht
10.1 Lindi Melse is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het internet, de elektriciteit, in e-mail verkeer, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Lindi Melse behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lindi Melse gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Lindi Melse bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.